Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

23:40
0681 c533
Reposted fromdivi divi viaalexandersmith8805 alexandersmith8805

September 26 2017

19:14
8166 aa7f 500
Reposted fromkimik kimik viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
19:07
19:06

September 24 2017

16:26
16:25
1430 0ac3 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamagolek22 magolek22
16:25
1415 6916
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagolek22 magolek22
16:23
4479 c8e6
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa

August 27 2017

19:53
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viaflyingheart flyingheart
19:50
5500 9ac4
Reposted fromsharrls sharrls viacats cats

August 14 2017

10:46
3978 270c 500
10:46

August 10 2017

19:31
19:29
Reposted fromgruetze gruetze viacats cats
19:28
19:28
19:27

July 12 2017

19:00
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty vianoticeable noticeable

July 05 2017

17:31
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamagolek22 magolek22
17:31
2962 7bd9
Reposted fromlaters laters viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl