Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

10:46
3978 270c 500
10:46

August 10 2017

19:31
19:29
Reposted fromgruetze gruetze viacats cats
19:28
19:28
19:27

July 12 2017

19:00
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty vianoticeable noticeable

July 05 2017

17:31
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamagolek22 magolek22
17:31
2962 7bd9
Reposted fromlaters laters viamagolek22 magolek22
17:28
17:26
5135 ea90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagolek22 magolek22
17:25
Reposted fromgruetze gruetze viamagolek22 magolek22
17:25
Spędzamy razem wiele czasu. Jeśli ona jest nieszczęśliwa, ja jestem mniej zadowolony z życia.
To ludzkie.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viachceuciec chceuciec
17:23
17:22
0848 9449 500
Reposted fromEmisja Emisja viawasteland wasteland

June 26 2017

21:46
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.

June 24 2017

21:35
3374 f39f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagolek22 magolek22
21:35
6986 9271
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viamagolek22 magolek22
21:34
1697 eb7c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl