Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2018

19:03
5095 70b7
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
19:02
7957 71b3
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viaeazyi eazyi

July 13 2018

19:07
Reposted fromshakeme shakeme vianoticeable noticeable
19:06
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianoticeable noticeable
19:05
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit vianoticeable noticeable
19:01
19:01
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamagolek22 magolek22
18:58
Reposted fromFlau Flau viafireaway fireaway
18:56
18:14
2622 5254
Reposted fromsiedem siedem viamysweetheartt mysweetheartt

May 22 2018

11:26
0892 7c46 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viamagolek22 magolek22

May 16 2018

16:56
4887 1279
Reposted frommrcake47 mrcake47 viadobby dobby
16:40
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Perfekcyjna niedoskonałość
Reposted frommessinhead messinhead viamysweetheartt mysweetheartt

May 12 2018

14:16
14:16
2237 8c91
14:14
6031 fc6d
Reposted frommartynkowa martynkowa vianoticeable noticeable
14:14
3845 5518 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianoticeable noticeable
14:10
6939 9280
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable

May 11 2018

13:18
3785 b64c 500
13:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl