Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

15:44
5411 d5ce
15:43
15:43
1636 d166 500
Reposted fromFienrira Fienrira viadobby dobby

April 07 2018

18:24
7530 e255 500
18:24

March 29 2018

20:04

March 28 2018

20:24
4793 bf97
Reposted fromGIFer GIFer viawasteland wasteland

November 04 2017

20:46
20:42
20:38
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
20:38
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats

October 30 2017

21:56
3988 4e56
21:51

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.

— F.Dostojewski
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viadobby dobby
21:50
7605 4e68 500
21:49
W moim życiu wydarzyło się wiele okropnych rzeczy. I z doświadczenia wiem, że jeśli nie powiesz  tego, co musisz powiedzieć, kiedy masz ku temu  okazję… będziesz tego żałowała. Nawet jeśli jesteś  zła, powiedz to. Wykrzycz to światu, kiedy masz taką szansę. Ponieważ życie przemija, tak jak i wszystko inne. Podobnie jak niewypowiedziane  słowa.
— Brittainy C. Cherry - "Kochając Pana Danielsa"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
21:47
21:47
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viadobby dobby

October 25 2017

20:17
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viamagolek22 magolek22

October 19 2017

12:04
6281 0831 500
12:02
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl