Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

11:32
4778 3a2f 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viadobby dobby
11:31
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadobby dobby
11:31
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viadobby dobby

October 08 2017

23:40
0681 c533
Reposted fromdivi divi viaalexandersmith8805 alexandersmith8805

September 26 2017

19:14
8166 aa7f 500
Reposted fromkimik kimik viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
19:07
19:06

September 24 2017

16:26
16:25
1430 0ac3 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamagolek22 magolek22
16:25
1415 6916
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagolek22 magolek22
16:23
4479 c8e6
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa

August 27 2017

19:53
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viaflyingheart flyingheart
19:50
5500 9ac4
Reposted fromsharrls sharrls viacats cats

August 14 2017

10:46
3978 270c 500
10:46

August 10 2017

19:31
19:29
Reposted fromgruetze gruetze viacats cats
19:28
19:28
19:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl